Obchodní podmínky společnosti Jiří Ryšavý – Minitrans servis s.r.o.

Dále jeko provozovatel www.autobusove-dily.cz

číslo
1/2022
IČ:29443300
se sídlem Slatinice 307, 78342.

 

I.
Úvodní ustanovení
1. Tyto Obchodní podmínky společnosti Jiří Ryšavý Minitrans servis s.r.o. jsou umístěné na www.autobusove-dily.cz a blíže upravují práva a závazky mezi společností Jiří Ryšavý Minitrans servis s.r.o. jako Prodávajícím a zákazníky jako Kupujícími při prodeji a koupi Zboží ze sortimentu
Jiří Ryšavý Minitrans servis s.r.o. (dále jen Podmínky).
2. Podmínky jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím -
společností Jiří Ryšavý Minitrans servis s.r.o. a zákazníkem - Kupujícím týkající se Zboží.
3. Použití jakýchkoliv jiných obchodních podmínek, zejména Kupujícího pro kupní smlouvy
uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím týkající se Zboží je vyloučeno.
4. Podmínky se nevztahují na kupní smlouvy uzavírané se Spotřebitelem distančním způsobem.

 

II.
Definice základních pojmů
Prodávající: Jiří Ryšavý Minitrans servis s.r.o., Slatinice 307, 78342, ič 29443300.
Kupující: Fyzická osoba (člověk) nebo právnická osoba, která objednává a nakupuje u Prodávajícího
Zboží.
Zboží: Výrobky - náhradní díly pro osobní a nákladní vozidla nebo motocykly včetně olejů a
provozních kapalin a příslušenství, vybavení servisů a nářadí, které jsou v sortimentu Prodávajícího.
Spotřebitel: Každý člověk (fyzická osoba), který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo
rámec samostatného výkonu svého povolání objednává a nakupuje Zboží, resp. uzavírá kupní
smlouvu na Zboží s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.
Provozovna: Jakákoliv provozovna Prodávajícího či smluvního partnera Prodávajícího, ve které
Prodávající či smluvní partner Prodávajícího prodává Zboží či poskytuje služby týkající se Zboží.

 

 

Web Katalog: Katalog Zboží Prodávajícího, který je umístěn na www.autobusove-dily.cz ve kterém je uveden
nezávazně sortiment Zboží a jeho ceny a ze kterého Kupující – podnikatel Zboží objednává.

 

 

 

III.
Závaznost Podmínek
1. Aktuální Podmínky se stávají pro Kupujícího závaznými takto: (i) odesláním žádosti o informaci ke zboží.
do web Katalogu na www.autobusove-dily.cz nebo (ii) okamžikem objednání Zboží nebo (iii) podpisem
prodejního dokladu - Daňového dokladu - Faktury (dále také jen Faktura) za koupi Zboží.
Kupující jednáním dle některého z bodů (i) – (iii) potvrzuje, že aktuální Podmínky četl, že se s
nimi s dostatečným předstihem před uzavřením kupní smlouvy seznámil, že jim plně
porozuměl, že s nimi souhlasí a zavazuje se jimi řídit. Aktuálními podmínkami se rozumí
Podmínky platné ke dni jednání Kupujícího dle některého z bodů (i) – (iii) výše, přičemž pro
Kupujícího jsou závazné ty, které odsouhlasil nejpozději (jako poslední).
2. Podmínky jsou k dispozici na webových stránkách Prodávajícího a zároveň
jsou vyvěšeny, resp. k dispozici v Provozovně.

 

 

IV.
Objednávání Zboží
1. Kupující činí nabídky na uzavření kupní smlouvy na Zboží formou objednávek osobně v
Provozovně, e-mailem , telefonicky nebo přes WEB.
Obrázky zboží slouží pouze k informačním účelům a mají ilustrační
povahu a nejsou nabídkou, resp. návrhem na uzavření kupní, příp. jakékoliv jiné smlouvy ani
výzvou k podání nabídky. Návrhem na uzavření smlouvy s Prodávajícím je nabídka
(objednávka) Kupujícího. Kupující je objednávkou vázán a objednávka je neodvolatelná.
Konkrétní kupní smlouva na Zboží vzniká podpisem Faktury za koupi Zboží a pokud k podpisu
nedojde, pak odevzdáním Zboží Kupujícímu.
2. Prodávající je oprávněn web katalog kdykoliv a jednostranně změnit s účinností ke dni
uveřejnění na www.autobusove-dily.cz.
3. Prodávající přistupuje ke Kupujícímu s maximální odbornou péčí s cílem dosáhnout maximální
spokojenosti Kupujícího s procesem objednání a koupí Zboží a s kvalitou Zboží a služeb.
Prodávající však neodpovídá za chybné údaje v web katalogu a nenese jakoukoliv odpovědnost
za případně vzniklou újmu Kupujícímu způsobenou těmito chybami.

 

 

V.
Dodací podmínky, přechod nebezpečí a nabytí vlastnictví
1. Prodávající odevzdá Zboží Kupujícímu v místě plnění v době dohodnuté mezi Prodávajícím a
Kupujícím.
2. Místem plnění je Provozovna dohodnutá mezi Prodávajícím a Kupujícím. V případě Kupujícího,
který není Spotřebitelem, může být dohodnuto i jiné místo plnění. V tomto případě náklady
na dodání Zboží do místa plnění nese standardně Kupující, pokud není v Podmínkách či
objednávce Kupujícího či kupní smlouvě uvedeno jinak. Prodávající může v odůvodněném
případě požadovat přiměřené náklady na dodání (přepravu) Zboží do místa plnění ve výši
stanovené Prodávajícím a Prodávající neodpovídá za nedodání či prodlení s dodáním Zboží
způsobené nepřesným nebo nesprávným uvedením adresy místa plnění uvedené Kupujícím.
3. Zboží je dodáváno pouze v rámci EU.
4. Kupující je povinen Zboží v místě plnění bezodkladně převzít. Pokud tak neučiní, nese veškeré
náklady na dopravu Zboží zpět k Prodávajícímu nebo jejich uskladnění u přepravce.
5. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího odevzdáním Zboží Prodávajícím Kupujícímu.
6. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením jeho kupní ceny
Kupujícím Prodávajícímu.
7. Kupující může za podmínek uvedených v tomto odst. 7 čl. V. Podmínek od kupní smlouvy
písemně odstoupit i bez uvedení důvodu a vrátit Zboží Prodávajícímu (vyjma případů dle odst.
8. tohoto článku V. Podmínek), a to vše do 14-ti dnů ode dne jeho převzetí, přičemž Zboží
musí vrátit v neporušeném a původním obalu, úplné, nepoužité, nepoškozené, bez známek
montáže a předat Prodávajícímu společně s řádně vyplněným „Protokolem o vrácení zboží. Odstoupení od
kupní smlouvy musí být v uvedené 14-ti denní lhůtě doručeno Prodávajícímu a v téže lhůtě
musí být Zboží předáno Prodávajícímu ve stavu dle výše uvedených podmínek a s uvedeným,
řádně vyplněným protokolem o vrácení zboží na adrese Provozovny, kde bylo objednáno
(nikoliv na dobírku). V případě, že nebude splněna kterákoliv z výše stanovených podmínek,
k odstoupení od kupní smlouvy se nepřihlíží. Náklady na dopravu Zboží k Prodávajícímu a jiné
náklady spojené s vrácením hradí a nese Prodávající.
8. Kupující nemá právo na odstoupení od kupní smlouvy a na vrácení zboží Prodávajícímu týkající
se položek, které jsou extra objednány pro kupujícího a nejsou skladem , že vrácení není možné, příp.
je vyloučeno.

 

9. Za expresní dopravu Zboží do místa plnění může Prodávající Kupujícímu účtovat poplatek. Na
tuto skutečnost bude Kupující Prodávajícím upozorněn. Tento poplatek je zahrnut do faktury k zboží dohromady.
VI.
Kupní cena a platební podmínky
1. Kupní cena Zboží je uvedena v aktuálně platném ceníku Prodávajícího v web katalogu
umístěného na www.autobusove-dily. V ceníku jsou
uvedeny ceny bez DPH. Kupní ceny Zboží uvedené v ceníku jsou platné až do změny, kterou
může Prodávající kdykoliv jednostranně provést s účinností od uveřejnění nového ceníku Kupní
ceny jsou uvedeny v Kč.
Prodávající neodpovídá za nesprávnost (zejména zřejmou) údajů o cenách v ceníku
Prodávajícího. V kupní ceně nejsou zahrnuty náklady na balení Zboží. Tyto náklady jsou
účtovány u Zboží dodávaného mimo Provozovnu a hradí je Kupující společně se Zbožím, pokud
není jiné dohody stran.
2. Pokud není dohodnuto jinak, kupní cena se hradí v hotovosti při převzetí Zboží v místě plnění.
Pokud je místem plnění jiné místo než Provozovna, kupní cena je hrazena na dobírku, není-li
jiné dohody stran.
3. Prodávající je povinen vystavit a předat Kupujícímu současně se Zbožím, případně neprodleně
poté, řádný daňový a dodací doklad.
4. Prodávající může předávat Kupujícímu daňové a dodací doklady, příp. další doklady vztahující
se ke Zboží v elektronické podobě ve formátu PDF, přičemž Kupující akceptací Podmínek
s tímto způsobem předávání předmětných dokladů souhlasí.

U některých položek může dojít k tzv. vratném obalu. Např. Paleta. Box…apod. Ty jdou na náklady kupujícího.

 

VII.
Záruka, práva z vadného plnění, reklamace a REKLAMAČNÍ ŘÁD
1. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost Zboží v délce 24 měsíců od odevzdání Zboží
Kupujícímu. V případě, že dodavatel (Prodávajícího) příslušného Zboží poskytuje za jakost
Zboží jinou záruční dobu, než je výše uvedených 24 měsíců, poskytne Prodávající Kupujícímu
záruku v této délce. V rámci záruky má Kupující právo
pouze na odstranění vady opravou nebo výměnou Zboží, a pokud je možná výměna součásti,
pak pouze na výměnu této vadné součásti. Jiná práva v rámci záruky Kupujícímu nevznikají,
zejména právo na odstoupení od kupní smlouvy, či slevu z kupní ceny a související práva na
náhradu škody, příp. jiné újmy v souvislosti s vadou a na náklady spojené s vadou či
uplatněním reklamace. Záruka se nevztahuje na opotřebení Zboží způsobené zejména jeho
užíváním, poškození Zboží nebo na vady Zboží vzniklé v důsledku neodborné montáže nebo
neodborného uvedení do provozu či užívání nebo montáže v rozporu s návodem k užívání.
Ustanovení odst. 3 - 11., 14. a 16. tohoto článku VII. Podmínek se přiměřeně použije i na práva
a závazky ze záruky.

Prodávající má právo u některých položek omezit záruku z důvodu jakosti výrobku apod.

 

2. Výše uvedeným nejsou dotčena zákonná práva Kupujícího z vadného plnění, která jsou
stanovena v zákonném rozsahu.
3. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího osobně v Provozovně, ve které
Zboží převzal nebo objednal a dále postupuje dle pokynů Prodávajícího.
4. Reklamace (oznámení vady) se uplatňuje na formuláři Prodávajícího – Reklamační protokol,
který je k dispozici v kterékoliv Provozovně nebo bude dodán Prodavajícím elektronicky.
Reklamovat lze vadu Zboží jako celku, příp. je-li to možné jeho součásti.
5. Zboží je určeno k montáži (instalaci) osobou k tomu odborně způsobilou. Za vady, které vznikly
neodbornou montáží Zboží nebo jiným neodborným uvedením Zboží do provozu nebo vznikly
montáží či užíváním v rozporu s návodem k užívání (příp. k montáži) či v rozporu se svým
určením, resp. v rozporu s podmínkami řádného užívání, Prodávající neodpovídá. Prodávající
také neodpovídá za vady vzniklé mechanickým poškozením Zboží. Při reklamaci je Kupující
povinen předložit Prodávajícímu doklad o odborné montáži či uvedení do provozu. Odbornou
montáží a / nebo uvedením do provozu se rozumí montáž v autoservisu, nebo montáž osobou,
která má oprávnění tuto činnost vykonávat. Dokladem se srozumí potvrzení o montáži Zboží,
s uvedením technologického postupu, nebo faktura, popř. stvrzenka o zaplacení s uvedením
vykonaných prací, včetně časového rozsahu, z nichž vyplývá, že bylo na vozidlo (nutno uvést
SPZ/RZ) namontováno Zboží, které je předmětem reklamace (identifikace podle objednacího
kódu Zboží).
6. Podmínkami k posouzení reklamace jsou zejména:
• řádné a včasné uplatnění reklamace (oznámení vady)

předložení vadného Zboží Kupujícím Prodávajícímu v místě uvedeném v článku VII.
odst. 3 výše
• předložení faktury nebo účtenky Kupujícím Prodávajícímu o koupi reklamovaného
Zboží
• předložení dokladu o odborné montáži Zboží či uvedení Zboží do provozu
• řádně vyplněný Reklamační protokol
• Záruční list u skupin výrobků: akumulátory, turbokompresory, kompresory
klimatizace, díly vysokotlakého vstřikování.

 

7. Kupující musí v reklamačním protokolu uvést minimálně:
• komu je reklamace určena
• označení reklamovaného Zboží
• popis projevu vady
• požadované právo z vadného plnění
• datum uplatnění reklamace
• datum nákupu Zboží
• údaje o vozidle, na které bylo Zboží namontováno
• SPZ/RZ vozidla, na které bylo Zboží namontováno
• označení a podpis Kupujícího.

 

8. Prodávající potvrdí Spotřebiteli , kdy právo z vadného plnění uplatnil, co je obsahem
reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje, dále mu vydá potvrzení o
datu a způsobu vyřízení reklamace včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání,
případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
9. Kupující je povinen Zboží důkladně zkontrolovat a prohlédnout při jeho převzetí a neprodleně
oznámit Prodávajícímu při převzetí Zboží zjištěné zjevné vady, poškození, rozdíly mezi
skutečným stavem, druhem a množstvím Zboží a dodacím dokladem. Vady a poškození Zboží,
které je dopravováno Kupujícímu mimo Provozovnu musí Kupující zaznamenat v protokolu,
které je kupující povinen sepsat a podepsat s dopravcem. Ostatní vady musí Kupující oznámit
Prodávajícímu bezodkladně poté, co je Kupující mohl při dostatečné péči zjistit. V případě
nesplnění kterékoliv povinnosti Kupujícího dle tohoto odstavce, nebude právo z vadného
plnění Kupujícímu přiznáno.
10. Prodávající rozhodne o reklamaci Spotřebitele ihned, ve složitých případech do 30-ti pracovních
dní. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Zboží potřebná k odbornému
posouzení vady. Spotřebitel nemá právo po dobu reklamace na náhradní zboží.
11. Reklamace Spotřebitele bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti dnů ode
dne uplatnění reklamace, pokud nebude jiné dohody stran. V případě, že Kupující není
Spotřebitelem, Prodávající reklamaci vyřídí dle svých možností co nejdříve.
12. Tento odstavec 12. se použije vedle ostatních ustanovení tohoto článku VII. pouze v případě,
že Kupujícím je Spotřebitel. Aniž by byla dotčena jiná ustanovení zákona týkající se zákonných
práv z vadného plnění, dalších zákonných práv Kupujícího, která se ke koupi Zboží vážou,

Prodávající v rámci své zákonné odpovědnosti za vady odpovídá Kupujícímu, že Zboží při
převzetí nemá vady. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před
převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil. Má-li Zboží
vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o Zboží prodávané za nižší cenu, má Kupující
místo práva na výměnu Zboží právo na přiměřenou slevu. Práva z vadného plnění se uplatňují
u Prodávajícího osobně v jeho Provozovně, ve které bylo Zboží koupeno.

 

 

13. Kupující se vzdává v souvislosti se zákonnými právy z vadného plnění na náhradu škody a jiné
újmy vzniklé v souvislosti s vadou Zboží, jakož i práva na náhradu nákladů spojených s vadou
či uplatněním reklamace.
14. V případě neoprávněné reklamace je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu veškeré náklady
vzniklé v souvislosti s posouzením vady Zboží či montáže.

15. U Zboží prodávaného za nižší cenu Prodávající neodpovídá za vady, pro které byla nižší kupní
cena ujednána, a u použitých věcí za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které
Zboží mělo při převzetí Kupujícím.
16. V případě jakýchkoliv nejasností, problémů, dotazů, stížností apod. může Kupující kontaktovat
Prodávajícího v Provozovně, kde zboží převzal nebo objednal příp. na adrese Prodávajícího.

 

VIII.
Informace pro Spotřebitele o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů
Prodávající ve smyslu ust. § 14 zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (dále jen ZOS) informuje
Spotřebitele, že v případě vzniku sporu mezi Prodávajícím a Spotřebitelem, subjektem věcně
příslušným pro mimosoudní řešení tohoto spotřebitelského sporu ve smyslu ust. § 20d a násl. ZOS,
který se týká Zboží či služeb Prodávajícího a který vznikne z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o
poskytování služeb uzavřené mezi Prodávajícím a Spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce.

 

 

IX.
Jiná ustanovení
1. Jednotlivé kupní smlouvy mohou být měněny písemně v Provozovně nebo e-mailem.
2. Pokud je požadováno jednání v písemné formě, postačí, když tak bude učiněno elektronickými
prostředky.
3. Informace o ochraně a zpracování osobních údajů je uvedena na internetových stránkách
www.autobusove-dily.cz
X.
Platnost Podmínek
1. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti 01.01.2022.
2. Prodávající je oprávněn Podmínky kdykoliv jednostranně změnit, přičemž změna nabývá
účinnosti jejím uveřejněním na www.autobusove-dily.cz a od tohoto okamžiku až do další změny platí
toto jejich aktuální znění.
3. Ujednání v kupních smlouvách mají přednost před těmito Podmínkami.
4. Tyto Podmínky jakož i jednotlivé kupní smlouvy se řídí českým právem, zejména zák. č.
89/2012 Sb. - občanský zákoník.

O nás

Dovážíme převážně z Turecka komponenty a světlomety na autobusy různých značek. Laminátové kompletní sady předních částí pro přestavbu omlazení,ale i pro běžnou opravu. Zadní nárazníky, zpětná zrcátka, poklice, apod.


Jsme autorizovaným distributorem originálních ND Vanhool.
Objednávky na základě VIN.

Pokud nenajdetě vaše požadované zboží v naší nabídce tak nás neváhejte kontaktovat a my jej poptáme u dodavatele.

Zboží posíláme po ČR a SK dobírkou přes společnost Toptrans.

Pokud zboží nemáme skladem tak jeho dodání trvá převážně do 30ti dní.

Možnost vyzvednutí osobně v našem skladě v Lutíně u Olomouce.

Ceny jsou uvedeny bez DPH a poštovného.

Zboží prodáváme tzv. jako náhradní neoriginální díl tudíž se na některé produkty vztahuje omezená záruka 6 měsíců.

Minitrans - Montáž filtru pevných částic Montáž filtrů pevných částic a čištění Minitrans - Odtahová služba Odtahová služba pro autobusy

Aktuality

VDL

Magiq, futura..ac spojka, kompresor.

Setra 500

V prodeji zrcátka.

Man R10

Přední světla v prodeji.

Vdl Futura2

V prodeji trafo + led pro denní svícení.

MB - Setra

Přísvit zrcátka.

Man Lions Euro6

V prodeji tlumiče sedadla.

Volvo B8900

V prodeji zadní nárazník.

Setra 500 HD

V prodeji Led přední blikače.

Setra 500 DD Patro

V prodeji zadní rohy nárazníku.

Irizar

Zrcátka  PB, I6, I6s, I8

Created by Slam.CZ
thumb_adamek-alojz-autodoprava_1300010thumb_adip-logothumb_aleto_touringcars_9344_icon_350x198thumb_alvathumb_anketa-ridici-odpovida-autobusy-kavka-a-s-2thumb_autobusova-doprava-juren_1216484thumb_auto-frolothumb_banner2thumb_BONTON-LogoANIMthumb_budosthumb_bursa-miroslav-altano_386674thumb_camion-servis_8eb179b9ae9d395f5f06df0f170a1055thumb_cedthumb_crthumb_cropped-magichlavni4thumb_dalthumb_data-autotrans_1047068thumb_data-expres-autobusova-doprava_348302thumb_depthumb_detail_autodopravahouskathumb_detail_ithumb_detail_jancikthumb_detail_kotourthumb_detail_logothumb_detail_logothumb_detail_marionthumb_detail_nkbusthumb_detail_novotnybusthumb_detail_screenshot_19thumb_detail_vymtrun_spolthumb_detail_228thumb_dmd_logo_redthumb_dopa-logo-velkethumb_dvorak-jaromir-autobusova-doprava_1006917thumb_ebkethumb_Elitur-113x50_01thumb_EUROTOUR-logo-grafikathumb_eurotransthumb_expthumb_fajnthumb_fastthumb_frethumb_frthumb_ftlthumb_gargano2thumb_GetResizedDealerLogothumb_grundmann-josef-autobusova-doprava_1103014thumb_haptour-logo_754_othumb_hemthumb_hlavicka-logo-zdar-asthumb_hthumb_hrerthumb_icom_logothumb_imagesthumb_imagesthumb_img-1464861158944-logo-130w130hthumb_indexthumb_indexthumb_indexzwijthumb_infthumb_ixthumb_japthumb_jedthumb_jokratourthumb_KAR mobilthumb_konecny-frantisek_1085921thumb_krasthumb_lechthumb_LiviaBusLogothumb_logo–agrotec–groupthumb_logo-ariatravel-cz_whtthumb_logo-cars-olivier_Gthumb_logo-cestovka-specialistithumb_logo-ck-a21-m-1031thumb_logo-ck-velotours-m-1194thumb_logothumb_logo-groupthumb_logo_h150thumb_logothumb_logo_maxnerthumb_logo_mobilethumb_LOGO MVJthumb_logonovemalethumb_logothumb_logo_svarctransthumb_logo1thumb_logo_121thumb_logo2thumb_logo_2013thumb_logo21thumb_logo-50thumb_luthumb_main_logothumb_mapa_hdfthumb_mm_03thumb_mobilogothumb_mr_logov3thumb_olbus-logothumb_pandabus-cz_1365147thumb_PE-MO_logo_final_retinathumb_picturethumb_pitthumb_prthumb_redfthumb_retro_logothumb_rez_03thumb_robthumb_royal logothumb_roythumb_SAD_LIORBUSthumb_safarik-jaroslav_1110584thumb_scania_logothumb_sebusthumb_sedlacek-ladislav-seko-bus_706964thumb_sethumb_simsa-jan_1104087thumb_skthumb_sklrethumb_skopik_logothumb_slovthumb_spthumb_stock-vector-bus-logo-template-260472437thumb_svd_transthumb_tadthumb_tethumb_tihthumb_tthumb_tothumb_toufthumb_tredosthumb_tructhumb_uh_csaduhlogothumb_vesthumb_vhthumb_vojtila trathumb_winkler-5ea2bdda6f0d8thumb_0000881754thumb_00034882_logo_100_bd668b4a0athumb_00052360_logo_100_97d61284a2thumb_00088675_logo_100_dcdbbe2b0cthumb_1thumb_1000x1000-1359353622-csad-autobusy-ceske-budejovicethumb_11_CasiaTour_20200507_173254thumb_12thumb_1221thumb_13299191_thumb_1647thumb_165thumb_21135_fajntour-logo jpegthumb_237934_1414413139thumb_26994536_fullthumb_28736-1579119387thumb_29689805_fullthumb_29767375_fullthumb_29791278_fullthumb_3CSADthumb_369thumb_37995thumb_3982thumb_4f4e03cca8184489602e0000thumb_4f4e03ff19d191b4fb1c0000thumb_4f4e04c02f5e37e09e2a0000thumb_4f4e04f318f4ecc3143f0000thumb_4f4e046bbee076cb4e360000thumb_4f4e046d122c7d6cae3c0000thumb_4f4e0514709020e99c270000thumb_4f4e052032489862f32d0000thumb_4f4e05225917c5e831140000thumb_4f4e056aeb9e4480792c0000thumb_4f4e0564a0f4318fe1140000thumb_4f47bb16e4d03d759c270000thumb_4f47bb38a8e1f73b81140000thumb_4f47bd7423046dff071a0000thumb_4f47c2aa698570a2be4f0000thumb_4f47c35129f577f7b52c0000thumb_4f94fa6a0077a0c0da170000thumb_40140thumb_41thumb_4152thumb_48535311_thumb_48539414_fullthumb_50a3b2d091c66acfd5310000thumb_50a5fc38b95944def11b0000thumb_50290b9f21e08dd0b31e0000thumb_519f13ac52980ac47c480000thumb_53372_1369732230thumb_535a12b8e0fe8f23851e0000thumb_55dd88c5dfdf2a5462140000thumb_701thumb_829thumb_857643thumb_9d0d022e42c974dfc9967bd6911f9acd_400x400thumb_931